Brak

Regulamin serwisu

od 2010-10-12 12:00:00 do 2020-08-31 17:17:36

Serwisy plusliga.pl, tauronliga.pl, tv.pls.pl, *.siatkarskaliga.pl, tauron1liga.pl, pls.pl (dalej również Serwisy) jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

1. Wydawcą Serwisów jest POLSKA LIGA SIATKÓWKI S.A. (dalej: PLS) z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 00-112, ul. Bagno 2.

2. Wszelkie prawa do Serwisów zastrzeżone są na rzecz PLS, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz PLS lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisów. Zarówno Serwisy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisach, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego Regulaminu, zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisów lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisów, także aktualnych: wiadomości, felietonów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisów oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy PLS oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisów.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisów materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Serwisach na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisów bez uprzedniej wyraźnej zgody PLS udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw PLS (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisów) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisów, prosimy o kontakt na adres redakcja@plps.pl

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisów służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które PLS uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą PLS, PLS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisach informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisów. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisów ponosi użytkownik. PLS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisów.

8. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Serwisów.

9. PLS ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisów.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2011 roku.

Powrót